Sociálny podnik Výskum a inovácie s.r.o. a možnosť náhradného plnenia

Od mája 2021 sme registrovaným sociálnym podnikom (číslo osvedčenia 388/2021 RSP) ako integračný podnik podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Činnosť sociálneho podniku Výskum a inovácie s. r. o. napĺňa verejný záujem podporou zamestnanosti znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb podľa § 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 100 % podielom zamestnávania týchto osôb.

Náhradné plnenie
Podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti je každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň 20 zamestnancov, povinný zamestnávať aj občanov so zdravotným postihnutím. Túto povinnosť môže plniť aj zadaním zákazky integračnému sociálnemu podniku, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím.

Nezamestnávate občanov so zdravotným postihnutím? Využite možnosť zadávania zákaziek pre vaše podnikanie nákupom našich stavebných materiálov a ďalších služieb v oblasti stavebníctva na účely plnenia povinného podielu.

Výročné správy 

2021